Chemical elements
  Calcium
    Isotopes
    Energy
    Preparation
    Physical Properties
    Chemical Properties
    Glass
    Cement
    PDB 158d-1ajq
    PDB 1ak9-1ayk
    PDB 1ayo-1bg7
    PDB 1bg9-1byh
    PDB 1byn-1c8q
    PDB 1c8t-1cq1
    PDB 1cq9-1daq
    PDB 1dav-1dva
    PDB 1dvi-1el1
    PDB 1ela-1f4n
    PDB 1f4o-1fkq
    PDB 1fkv-1fzd
    PDB 1fze-1g9i
    PDB 1g9j-1gr3
    PDB 1gsl-1h5h
    PDB 1h5i-1hn4
    PDB 1hny-1i9z
    PDB 1ia6-1iyi
    PDB 1iz7-1jc2
    PDB 1jc9-1jui
    PDB 1jv2-1kck
    PDB 1kcl-1kvx
    PDB 1kvy-1led
    PDB 1lem-1lqd
    PDB 1lqe-1may
    PDB 1mbq-1mxe
    PDB 1mxg-1nfy
    PDB 1ng0-1nwg
    PDB 1nwk-1o3g
    PDB 1o3h-1om7
    PDB 1om8-1p7v
    PDB 1p7w-1pva
    PDB 1pvb-1qdo
    PDB 1qdt-1qq9
    PDB 1qqj-1rin
    PDB 1rio-1s10
    PDB 1s18-1scv
    PDB 1sdd-1su4
    PDB 1sub-1tf4
    PDB 1tf8-1top
    PDB 1tpa-1ujb
    PDB 1ujc-1uyy
    PDB 1uyz-1v73
    PDB 1v7v-1w2k
    PDB 1w2m-1wua
    PDB 1wun-1xkv
    PDB 1xmf-1y3x
    PDB 1y3y-1yqr
    PDB 1yr5-1zde
    PDB 1zdp-2a3x
    PDB 2a3y-2arb
    PDB 2are-2bd2
    PDB 2bd3-2bu4
    PDB 2bue-2c6g
    PDB 2c6p-2cy6
    PDB 2cyf-2dso
    PDB 2dtw-2eab
    PDB 2eac-2fe1
    PDB 2ff1-2fwn
    PDB 2fws-2gjp
    PDB 2gjr-2hd9
    PDB 2hes-2i6o
    PDB 2i7a-2ivz
    PDB 2iwa-2j7g
    PDB 2j7h-2jke
    PDB 2jkh-2kuh
    PDB 2kxv-2o1k
    PDB 2o39-2ovz
    PDB 2ow0-2pf2
    PDB 2pfj-2pyz
    PDB 2pz0-2qu1
    PDB 2qua-2re1
    PDB 2rex-2tmv
    PDB 2tn4-2vcb
    PDB 2vcc-2vqy
    PDB 2vr0-2w3i
    PDB 2w3j-2wlj
    PDB 2wm4-2wzs
    PDB 2x0g-2xmr
    PDB 2xn5-2z2z
    PDB 2z30-2zn9
    PDB 2zni-3a51
    PDB 3a5l-3ahw
    PDB 3ai7-3bcf
    PDB 3bdc-3bx1
    PDB 3bxi-3ch2
    PDB 3chj-3d34
    PDB 3d3i-3djl
    PDB 3dng-3e4q
    PDB 3e5s-3eqf
    PDB 3eqg-3faq
    PDB 3faw-3fou
    PDB 3foz-3gci
    PDB 3gcj-3gwz
    PDB 3gxo-3hjr
    PDB 3hkr-3i4i
    PDB 3i4p-3io6
    PDB 3ior-3k5m
    PDB 3k5s-3kqa
    PDB 3kqf-3lei
    PDB 3lek-3lum
    PDB 3lun-3mip
    PDB 3mis-3n7b
    PDB 3n7x-3nvn
    PDB 3nx7-3owf
    PDB 3ox5-3prq
    PDB 3prr-3sg5
    PDB 3sg6-3u39
    PDB 3u43-3vpp
    PDB 3zqx-4awy
    PDB 4awz-4dtu
    PDB 4dtx-4eoa
    PDB 4epz-5apr
    PDB 5bca-8tln
    PDB 966c-9rnt

Calcium Isotopes


Proton number: 20


Stable Isotopes


Calcium stable isotope number 1: 42Ca
Neutrons: 22;
Abundance: 0.647%;
Jn: 0+;

Calcium stable isotope number 2: 43Ca
Neutrons: 23;
Abundance: 0.135%;
Jn: 7/2-;

Calcium stable isotope number 3: 44Ca
Neutrons: 24;
Abundance: 2.09%;
Jn: 0+;

Natural Radioactive isotopes


Calcium radioactive isotope number 1: 40Ca
Neutrons: 20;
Abundance: 96.94%;
Jn: 0+;
Decay: 2ε;
t1/2: 9.4608E+28s ≈ 3.000000e+21 y;

Calcium radioactive isotope number 2: 46Ca
Neutrons: 26;
Abundance: 0.004%;
Jn: 0+;
Decay: 2β -;
t1/2: 8.83008E+22s ≈ 2.800000e+15 y;

Calcium radioactive isotope number 3: 48Ca
Neutrons: 28;
Abundance: 0.187%;
Jn: 0+;
Decay: 2β - : 84.00 %
β - < 25.00 %;
t1/2: 7.25328E+26s ≈ 2.300000e+19 y;

Artificial Radioactive isotopes


Calcium radioactive isotope number 1: 34Ca
Neutrons: 14;
Jn: 0+;
Decay: p;
t1/2: 3.5E-08s ≈ 35.00 ns;

Calcium radioactive isotope number 2: 35Ca
Neutrons: 15;
Jn: Unknown;
Decay: ε : 100.00 %
ε p : 95.70 %
ε 2p : 4.20 %;
t1/2: 0.0257s ≈ 25.70 ms;

Calcium radioactive isotope number 3: 36Ca
Neutrons: 16;
Jn: 0+;
Decay: ε : 100.00 %
ε p : 57.00 %;
t1/2: 0.102s ;

Calcium radioactive isotope number 4: 37Ca
Neutrons: 17;
Jn: 3/2+;
Decay: ε : 100.00 %
ε p : 82.10 %;
t1/2: 0.1811s ;

Calcium radioactive isotope number 5: 38Ca
Neutrons: 18;
Jn: 0+;
Decay: ε : 100.00 %;
t1/2: 0.44s ;

Calcium radioactive isotope number 6: 39Ca
Neutrons: 19;
Jn: 3/2+;
Decay: ε : 100.00 %;
t1/2: 0.8596s ;

Calcium radioactive isotope number 7: 41Ca
Neutrons: 21;
Jn: 7/2-;
Decay: ε : 100.00 %;
t1/2: 3.216672E+12s ≈ 1.020000e+5 y;

Calcium radioactive isotope number 8: 45Ca
Neutrons: 25;
Jn: 7/2-;
Decay: β - : 100.00 %;
t1/2: 14049500s ≈ 162.61 d;

Calcium radioactive isotope number 9: 47Ca
Neutrons: 27;
Jn: 7/2-;
Decay: β - : 100.00 %;
t1/2: 391910.4s ≈ 4.54 d;

Calcium radioactive isotope number 10: 49Ca
Neutrons: 29;
Jn: 3/2-;
Decay: β - : 100.00 %;
t1/2: 523.08s ≈ 8.72 m;

Calcium radioactive isotope number 11: 50Ca
Neutrons: 30;
Jn: 0+;
Decay: β - : 100.00 %;
t1/2: 13.9s ;

Calcium radioactive isotope number 12: 51Ca
Neutrons: 31;
Jn: 3/2-;
Decay: β - : 100.00 %
β -n;
t1/2: 10s ;

Calcium radioactive isotope number 13: 52Ca
Neutrons: 32;
Jn: 0+;
Decay: β - : 100.00 %
β -n ≤ 2.00 %;
t1/2: 4.6s ;

Calcium radioactive isotope number 14: 53Ca
Neutrons: 33;
Jn: 3/2-,5/2-;
Decay: β - : 100.00 %
β -n > 30.00 %;
t1/2: 0.09s ≈ 90.00 ms;

Calcium radioactive isotope number 15: 54Ca
Neutrons: 34;
Jn: 0+;
Decay: β - : 100.00 %;
t1/2: 3E-07s ≈ 0.30 µs;

Calcium radioactive isotope number 16: 55Ca
Neutrons: 35;
Jn: Unknown;
Decay: β - ?;
t1/2: 3E-07s ≈ 0.30 µs;

Calcium radioactive isotope number 17: 56Ca
Neutrons: 36;
Jn: 0+;
Decay: β - ?;
t1/2: 0.01s ≈ 10.00 ms;

Calcium radioactive isotope number 18: 57Ca
Neutrons: 37;
Jn: Unknown;
Decay: β -n ?
β - ?;
t1/2: 0.005s ≈ 5.00 ms;
© Copyright 2008-2012 by atomistry.com